zamek niesytno w płoninie

...feniks z popiołów

Na terenie zamku we wrześniu i październiku zostały przeprowadzone badania archeologiczne, których wyniki będziemy publikowali na stronie.

Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone przez Castrum et Terra Sp. z o.o., we wrześniu-październiku 2011 były pierwszymi tego rodzaju pracami jakie miały miejsce na zamku Niesytno. Kierował nimi Tomasz Olszacki, przy współudziale mgr Magdaleny Hertel (zastępca kierownika) i mgra Michała Łodkowskiego (oboje reprezentujący Castrum et Terra Sp. z o.o.), a ponadto udział w nich brali studenci architektury i archeologii: Jerzy Serafin (Instytut Architektury Politechniki Wrocławskiej), Michał Cichocki i Adam Rajski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Badania prowadzone były na podstawie decyzji Kierownika legnickiej Delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu mgra Zdzisława Kurzeji, a finansowane były ze środków właścicieli obiektu. Zgodę na przejęcie materiałów zabytkowych wydało Muzeum Regionalne w Jaworze. Badania archeologiczno-architektoniczne zamku Niesytno w Płoninie są elementem szerszego programu badawczego towarzyszącego realizowanym przez właścicieli obiektu pracom budowlano – konserwatorskim, którego naukowym  koordynatorem jest prof. dr hab. Małgorzata Chorowska.

Badania prowadzone były metodami typowymi dla tego rodzaju prac. Eksplorację prowadzono ręcznie, warstwami mechanicznymi w obrębie przemieszanych nawarstwień kulturowych, warstw powierzchniowych i gruzowych oraz warstwami naturalnymi w przypadku zarejestrowania nienaruszonych sekwencji stratygraficznych. Na bieżąco sporządzano także dokumentację rysunkową (rzuty  i profile w skali 1:20) oraz fotograficzną – cyfrową (Canon EOS 600D). Pomiary niwelacyjne odnoszono głównie do dwóch reperów, a mianowicie położonego            w północno-wschodnim rejonie dziedzińca zamku średniego, o wartości 504,20 m n.p.m. (dla wykopu 1/2011) i umiejscowionego w południowej części dziedzińca „wewnętrznego” zamku dolnego, na postumencie przy schodach, a mającego wartość 503,20 m n.p.m. (wykopy 3/2011, 4/2011 i 5/2011). Niniejsze sprawozdanie jest wstępnym podsumowaniem wyników badań, obejmującym analizę reliktów architektury oraz stratygrafii kulturowej, nie zawiera ono natomiast pełnego opracowania materiałów zabytkowych. Do wniosków wynikających z badań zbioru artefaktów  (a zwłaszcza danych statystycznych dotyczących udziału poszczególnych grup technologicznych ułamków naczyń glinianych) odwołano się natomiast niekiedy w kontekście problematyki datowania nawarstwień. Pełna analiza formalno-chronologiczna zbioru zabytkowych ruchomości znajdzie się w osobnym aneksie do Sprawozdania. W trakcie tegorocznych prac przebadano łącznie 6 jednostek badawczych (regularnych wykopów i odkrywek architektonicznych), o numeracji 1-7/2011 i łącznej powierzchni nieco poniżej 110,0 m². Pobrano także serię próbek zaprawy wapiennej dla badań laboratoryjnych oraz kilka próbek węgla dla ewentualnych analiz radiowęglowych. Równolegle prowadzono nadzór archeologiczny nad odgruzowaniem wnętrza kamienicy zamkowej (na powierzchni około 120,0 m²), ograniczony do bieżącej kontroli prac i zbierania materiału zabytkowego; charakter robót uniemożliwiał natomiast rejestrację nawarstwień stratygraficznych, będących zresztą wyłącznie późnonowożytnym gruzowym zasypiskiem.

Tomasz Olszacki – Sprawozdanie z badań archeologiczno – architektonicznych zamku Niesytno w Płoninie Bolków, woj. dolnośląskie (2011)

szukaj na stronie:

dofinansowanie:

nagroda: